Λειτουργική Αναδιάρθρωση σε Εκπαιδευτικό Όμιλο

27%
Αυξημένη Πελατεία
60%
Μειωμένα Διοικητικά Έξοδα

Η ανάγκη του πελάτη μας

Εκπαιδευτικός όμιλος στη Θεσσαλονίκη παρουσίαζε υψηλά διοικητικά έξοδα. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δυσκολία κάλυψης των καθημερινών υποχρεώσεών του.

Η λύση που προτείναμε

Ακολουθήσαμε ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης της παρουσίας της επιχείρησης στην αγορά και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητάς της. Ο εκπαιδευτικός όμιλος, μέσα από τη δραστηριότητά του σε εκπαιδευτικές δομές και με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του, κατάφερε να εδραιώσει τη φήμη του. Προσέλκυσε, έτσι, περισσότερους ενδιαφερόμενους.

Επιπροσθέτως, αξιολογήσαμε το υπάρχον προσωπικό και βοηθήσαμε να βελτιωθεί ο τρόπος διοίκησής του. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε ένα καλύτερο και λειτουργικότερο εργασιακό περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Μετά την αναδιάρθρωση, ο όμιλος είχε μπει σε πορεία οικονομικής ενδυνάμωσης, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκε η πελατείαενισχύθηκε η θέση του στην αγορά και μειώθηκαν αισθητά τα διοικητικά έξοδα, που προκαλούσαν μειωμένη ρευστότητα.

  • 27% αυξημένη πελατεία
  • 60% μειωμένα διοικητικά έξοδα