Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Προοίμιο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Enimeris Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Enimeris P.C.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πτολεμαίων αρ. 38-40, με αρ. ΓΕΜΗ 153656006000, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα τους νόμους της Ελλάδας (καλούμενη στο εξής ως «Εταιρεία»), δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.enimeris.com για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «Χρήστης». Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.enimeris.com διέπεται από τους παρόντες όρους, που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς όλους τους Χρήστες και τους οποίους (όρους) οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.enimeris.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρεία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση αυτή, θα επικαιροποιηθεί η |ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κάτω από τον τίτλο. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους Χρήστες των αλλαγών αυτών. Σε περίπτωση δε μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δε θίγεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

1. Ορισμοί

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις, όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο γράμμα, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:

«Εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας » είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία « Enimeris Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο « Enimeris P.C.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πτολεμαίων αρ. 38-40, με αρ. ΓΕΜΗ 153656006000.

«Ιστοσελίδα» είναι η παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.enimeris.com.

«Στοιχεία» είναι όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται ή θα εμπεριέχεται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος (-οι)» είναι κάθε τρίτο προς την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες ή/και που διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών, για τις υπηρεσίες ή/και τα αγαθά του οποίου η Εταιρεία μας λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ως έχει αναρτηθεί και γνωστοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

«Χρήση» είναι (α) η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση (προσωρινή ή μη) ή άλλη εγγραφή σε μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και (β) η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των Υπηρεσιών μας με χρήση της Ιστοσελίδας.

«Χρήστης» ή «Συνδρομητής» είναι κατά περίπτωση (α) κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ή/και (β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε Χρήση των Υπηρεσιών μας.

2. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε Χρήστη αναφορικά με τη Χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Εταιρείας μας. Oι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής, «Όροι χρήσης») ισχύουν για την επίσκεψη και την από μέρους σας χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς στην παρούσα ή μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας (στο εξής, «Πληροφορίες»).

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών και των παρόντων Όρων χρήσης, υπερισχύουν οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε όπως διακόψετε αμέσως την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή και μην προβείτε σε Χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

3. Χρήση της Ιστοσελίδας

Σας παρέχουμε μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Απαγορεύεται ρητά η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στην παρούσα Ιστοσελίδα υπηρεσιών.

4. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Χρήστη

4.1. Με την παρούσα συμφωνία ο Χρήστης αποδέχεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς.

4.2. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή/και Εφαρμογή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του Χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

4.3. Ο χρήστης αυτής της Εφαρμογής αναλαμβάνει:
4.3.1 να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.
4.3.2 να μη χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρείας ή των δικτύων τρίτων μερών.
4.3.3 να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
4.3.4 να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την Εταιρεία, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
4.3.5 να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του εφόσον αυτά απαιτούναι. Είναι υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

4.4. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

4.5. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση ευθύνεται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων απαγορεύεται:
α) να είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις
β) να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
γ) να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου
δ) να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

4.6. Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον Χρήστη για παραβίασης των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας μας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί. Διατηρούμε το δικαίωμα αφαιρέσεως ή απενεργοποιήσεως ή περιορισμού της πρόσβασης στο υλικό που τυχόν υποβάλλετε, εφόσον κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους Όρους Χρήσης του.

4.7. Η Χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται μέσω διαδικτύου από τον Χρήστη. Απαγορεύεται η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του λογισμικού της Ιστοσελίδας, η χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιζήμιος ή επιβαρυντικός για τα μέτρα ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (decompiling) ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού της Ιστοσελίδας, η δημιουργία περισσοτέρων αντιγράφων, η διανομή ή κοινοποίηση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του λογισμικού της Ιστοσελίδας και η αποκάλυψη τυχόν κωδικών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία, πρόσωπο.

4.8. Απαγορεύεται η Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών μας από ανηλίκους, η επίβλεψη των οποίων ανήκει στους κηδεμόνες τους και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά κράτηση παρεχόμενων Υπηρεσιών) από άτομα που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή νομική εξουσιοδότηση συνάψεως συμβάσεων.

5. Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Η Εταιρεία, οι Υπάλληλοι, τα Στελέχη, οι Μέτοχοι, οι Υπάλληλοι, οι Αντιπρόσωποι, οι Διευθυντές, οι Θυγατρικές Εταιρείες, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, οι Διάδοχοι, οι Αποδέκτες, οι Προμηθευτές ή οι Δικαιοπάροχοι αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι οποιουδήποτε ή για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία η οποία δεν είναι προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης καθώς και οποιωνδήποτε έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, ποινικών ή παραδειγματικών ζημιών, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτήν την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε χρήση αυτής ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας χρήσης, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κερδών, ακόμα και στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Εταιρείας. Η απώλεια ή η ζημία είναι προβλεπόμενη εάν είναι είτε προφανές ότι θα συμβεί είτε εάν, κατά τη σύναψη της συμβάσης, τόσο εμείς όσο και εσείς γνωρίζατε την πιθανότητα να συμβεί.

5.2. Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογής.

5.3. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με την ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Η Εταιρεία δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, αδιάλειπτο, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση της θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Εταιρείας. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήση να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα καλύπτει τις ανάγκες του. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

5.4. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Κάποιες από τις πληροφορίες του ιστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα και όλο το υλικό της που περιέχεται σε αυτήν, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, κειμένων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των σημάτων και από τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε εσάς παρέχεται μόνο η δυνατότητα χρήσης της Ιστοσελίδας και κανένα άλλο δικαίωμα δεν εκχωρείται.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν δε στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως συμμορφώνεται ο ιστότοπος με τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο ιστότοπος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη Χρήση του ιστοτόπου καταχωρούνται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας ενότητας, ο Ιστότοπος θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:
(α) στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο
(β) Εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του Ιστότοπου πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες
(γ) Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

8. Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα Cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των Cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

8.1 Τι είναι τα cookies;

Τα «Cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στην ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι Cookies: Session και Persistent. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά πράγματα και περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες.

Τα Session Cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα περιήγηση του browser σας. Αυτά τα Cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τίποτα δεν παραμένει στον υπολογιστή σας έπειτα από την έξοδό σας από το site.

Τα Persistent Cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στα sites να αναγνωρίσουν ότι είστε πελάτης που επιστρέφει στο site για άλλη μια φορά και αντιδρά αναλόγως. Τα Persistent Cookies έχουν διάρκεια ζωής η οποία ορίζεται από την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά ή και αρκετά χρόνια.

Τα Cookies πρώτου μέρους (First-party Cookies) αναφέρονται σε Cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν Cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Τα Cookies τρίτων μερών (Third-party Cookies) αναφέρονται σε Cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα Cookies τρίτων μερών.

8.2 Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστοτοπο μας;

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε Cookies τρίτων μερών που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους Χρήστες του και συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα. Η χρήση  Cookies τρίτων μερών επιλέγεται για να σας παρέχουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στις Υπηρεσίες μας. Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας μπορεί να προσέξετε ότι τρίτοι αναφορικά με την Εταιρεία μας αποθηκεύουν Cookies στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε κάθε ιστότοπο και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο χρήσης των Cookies λαμβανομένου υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε κανένα τρόπο ή μέσο να τα ελέγξουμε ή να τα αναγνώσουμε.

Σε κάθε περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε Cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων εκτός από εκείνα που εσείς μας έχετε δώσει, οικειοθελώς. Τα Cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτών των Cookies οποιαδήποτε στιγμή. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των Cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην πλοήγηση στον ιστότοπο και ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες. Επιπροσθέτως, η απενεργοποίηση κάποιου cookie ή μίας κατηγορίας Cookies δεν θα διαγράψει τα υφιστάμενα Cookies από το πρόγραμμα πλοήγησης – αυτό θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά, μέσα από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Ακόμη και αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση τους, πέραν των απολύτως απαραίτητων Cookies, μπορείτε να εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε την πλήρη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου μας. Τότε όμως θα πρέπει σε κάθε επίσκεψή να επανεισάγετε μερικά στοιχεία σας. Στην περίπτωση που επιτρέπετε τη λειτουργία των Cookies και χρησιμοποιείτε υπολογιστή κοινής χρήσεως, παρακαλούμε με τη λήξη της επίσκεψής σας να κάνετε sign off.

Τα Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε είναι τα κάτωθι:

  • Facebook
  • Google
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

8.3 Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα Cookies.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων Cookies ή την άρνηση στη χρήση τους.
  • Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης Cookies σε καμία περίπτωση.

8.4 Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορείς για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

8.5 Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των Cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-Cookies και http://www.allaboutCookies.org.

8.6 Αλλαγές στην πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση τροποποίησης της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση η οποία θα αναφέρεται κάτω από τον τίτλο.

9. Newsletter

Η Εταιρεία μας δίνει στους Χρήστες, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω της Ιστοσελίδας στην υπηρεσία ενημέρωσης και να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σκοπό αυτό, είτε με SMS παραθέτοντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εφόσον παύσει ο Χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη αυτών του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για απεγγραφή από την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την Πολιτική Απορρήτου μας και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Η Χρήση της Ιστοσελίδας και οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, και η ερμηνεία αυτών, διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει αναφορικά με τα ανωτέρω είναι τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μη άσκηση ή η αργοπορημένη άσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος της δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Η Εταιρεία μας θα επιθυμούσε τυχόν διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τη Χρήση της Ιστοσελίδας ή και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που, ως Χρήστης, εντοπίσετε κάποιο προβληματικό Στοιχείο στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, αλλά και για κάθε ενημέρωση ή πληροφόρηση σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο τηλέφωνο: 2310 545009 ή μέσω email: support@enimeris.com